Hội đồng Khoa học và đào tạo
PGS.TS. Vũ Văn San
Nguyên Giám đốc Học viện
Chủ tịch Hội đồng
GS.TS. Từ Minh Phương
Chủ tịch Hội đồng Học viện
PGS.TS. Đặng Hoài Bắc
Giám đốc Học viện
TS. Vũ Tuấn Lâm
Nguyên Phó giám đốc Học viện
PGS.TS. Trần Quang Anh
Phó Giám đốc Học viện
TS. Tân Hạnh
Phó Giám đốc
PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải
Giảng viên cao cấp
Nguyên Phó Giám đốc Học viện
TS. Đỗ Trọng Đại
Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
TS. Nguyễn Trung Kiên
Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
TS. Đoàn Hiếu
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1
PGS.TS. Lê Nhật Thăng
Trưởng khoa Đào tạo Sau Đại học
PGS.TS. Phạm Ngọc Anh
Trưởng khoa Cơ bản 1
TS. Nguyễn Duy Phương
Trưởng khoa Công nghệ thông tin 1
PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban
Trưởng khoa Viễn thông 1
TS. Nguyễn Ngọc Minh
Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 1
TS. Vũ Hữu Tiến
Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Đa phương tiện
TS. Vũ Trọng Phong
Trưởng khoa Quản trị kinh doanh 1
PGS.TS Đặng Thị Việt Đức
Trưởng khoa Tài chính Kế toán 1
TS. Nguyễn Xuân Hải
Trưởng khoa Cơ bản 2
TS. Nguyễn Hồng Sơn
Trưởng khoa Công nghệ thông tin 2
PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo
Trưởng khoa Viễn thông 2
TS. Nguyễn Lương Nhật
Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 2
TS. Trương Đức Nga
Quyền trưởng khoa Quản trị kinh doanh 2
TS. Ngô Đức Thiện
Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
ThS. Đặng Văn Tùng
Quyền Trưởng phòng Đào tạo