Chương trình đào tạo
Ngành Truyền thông Đa phương tiện (trình độ Đại học) - Tạm thời
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Công nghệ Đa phương tiện (trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Kế toán(trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Quản trị kinh doanh(trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Marketing(trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành An toàn thông tin(Hệ chính quy)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử (trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Thương mại Điện tử
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Công nghệ tài chính(Fintech)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Truyền thông Đa phương tiện
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Công nghệ thông tin(hệ chất lượng cao)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Ngành Khoa học máy tính
Nhấn để tải về file PDF (120KB)