Ban giám đốc Học viện
Giám đốc Học viện
PGS.TS. Đặng Hoài Bắc
Phó Giám đốc Học viện
PGS.TS. Trần Quang Anh
Phó Giám đốc Học viện
TS. Tân Hạnh
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 10/NQ-HĐHV ngày 27/10/2020 của Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Xem ngay