Đề tài nghiên cứu khoa học
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ là sản phẩm tri thức, mà còn là một loại tiền tệ của giới làm khoa học, bởi vì qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu. Giới làm nghiên cứu khoa học nói chung nhất trí rằng chỉ tiêu số một để đề bạt một nhà khoa học là dựa vào số lượng và chất bài báo khoa học đã công bố trên các tập san chuyên ngành. Trên bình diện quốc gia, số lượng bài báo khoa học là một thước đo về trình độ khoa học kĩ thuật và hiệu suất khoa học của một nước.
Bài báo đăng tạp chí trong nước
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Bài báo đăng tạp chí nước ngoài
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Bài báo tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Trước đó
Chiến Lược Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Giai Đoạn 2017 – 2030
Tiếp theo
Bài Báo Khoa Học