Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thể hiện ở sáu yêu cầu mà Học viện đặt ra và cam kết với xã hội, với người học là sẽ trang bị cho người học trong quá trình đào tạo, đó cũng là yêu cầu đối với người học. Sáu yêu cầu được cụ thể hóa bằng:  Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ   của người học sau khi ra trường.
Chuẩn đầu ra ngành Truyền thông Đa phương tiện (trình độ Đại học) - Tạm thời
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Đa phương tiện (trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán(trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh(trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Marketing(trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin(Hệ chính quy)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông (trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử (trình độ Đại học)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Thương mại Điện tử
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ tài chính(Fintech)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Truyền thông Đa phương tiện
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin(hệ chất lượng cao)
Nhấn để tải về file PDF (120KB)
Chuẩn đầu ra ngành Ngành Khoa học máy tính
Nhấn để tải về file PDF (120KB)