Nguồn nhân lực

Quan điểm và định hướng của Học viện về nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng của con người của một quốc gia, vùng lãnh thổ, một địa phương đã được chuẩn bị ở mức độ nhất định, có khả năng huy động vào một quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hoặc địa phương, đơn vị. Nguồn nhân lực còn gọi là “vốn con người” chính là nguồn lực con người, nhân tố con người trong một tổ chức cụ thể. Đảng ta xác định: “Người lao động có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục - đào tạo tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, công nghệ hiện đại”.

Xác định nguồn nhân lực là tài sản quý giá, PTIT luôn quan tâm bồi dưỡng và phát triển “vốn con người”. Thời gian qua, PTIT đã xây dựng và phát triển cơ cấu nguồn nhân lực một cách bền vững.

PTIT có gần 800 cán bộ công nhân viên, trong đó hơn 70% cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành – thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 100% giảng viên đại học đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp giảng dạy đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.