Hội đồng Giáo sư cơ sở
GS.TS. Bùi Xuân Phong
Ngành Kinh tế
Học viện CNBCVT
GS.TS. Từ Minh Phương
Ngành CNTT
Học viện CNBCVT
PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải
Ngành Điện tử
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Trần Quang Anh
Ngành CNTT
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An
Ngành Kinh tế
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Phạm Ngọc Anh
Ngành Toán
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Phạm Văn Cường
Ngành CNTT
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh
Ngành CNTT
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Lê Hữu Lập
Ngành Điện Tử
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Đặng Thế Ngọc
Ngành Điện Tử
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Lê Nhật Thăng
Ngành Điện Tử
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Hoàng Xuân Dậu
Ngành CNTT
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Ngô Xuân Bách
Ngành CNTT
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Lê Hải Châu
Ngành Điện Tử
Học viện CNBCVT
PGS.TS. Trần Trung Duy
Ngành Điện Tử
Học viện CNBCVT
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 10/NQ-HĐHV ngày 27/10/2020 của Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Xem ngay