Đào tạo

Hệ thống đào tạo và cấp bằng của Học viện bao gồm nhiều cấp độ tuỳ thuộc vào thời gian đào tạo và chất lượng đầu vào của các học viên.
Hiện nay Học viện cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo chủ yếu sau đây:

Các khoá đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học,
Thạc sĩ và Tiến sĩ

Theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, đào tạo từ xa…

Các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

Trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, An toàn Thông tin, Công nghệ Đa phương tiện…

Các chương trình đào tạo cho nước thứ ba

Sẵn sàng liên danh, liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo.

Nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ

Học viện được ký thoả ước hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và đào tạo nước ngoài, trao đổi chuyên gia nghiên cứu và đào tạo với nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

Nghiên cứu chiến lược

Tổ chức nghiên cứu về chiến lược, quy hoạch phát triển mạng và dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Tư vấn thẩm định dự án

Cung cấp dịch vụ đo lường, kiểm chuẩn, tư vấn thẩm định các công trình, dự án thuộc lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin.

Nghiên cứu quản lý, điều hành

Tổ chức nghiên cứu về quản lý, điều hành doanh nghiệp và các lĩnh vực Kinh tế.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Tổ chức nghiên cứu về công nghệ, giải pháp và phát triển dịch vụ trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin. Tổ chức nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, bán sản phẩm trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông.

Tư vấn giải pháp công nghệ

Cung cấp các dịch vụ tư vấn về công nghệ, giải pháp và phát triển dịch vụ trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin và lĩnh vực Kinh tế cho các đơn vị trong và ngoài Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.